Dovolená

100-06-slovensko
Slovensko 2006
120-08-chorvatsko
Chorvatsko 2008